ابزار دقیق و اتوماسیون

تجهیزات اندازه گیری و کنترل فشار و دما

8

8

7

7

6

6

5

5

تجهیزات اندازه گیری و کنترل سطح

11

11

10

10

9

9

تجهیزات اندازه گیری و کنترل دبی