شیر اطمینان SAFETY VALVES :

کاربرد این محصول در بویلر های فایر تیوب وسایر طرح هایی است فشار کاری آنها از 24BARتجاوز نمیکند وهمچنین کاربری درتا دمای224Cرا دارد.

از مدل های تک فنره برای دیگ های آب گرم و از مدل دوفنره برای دیگ های بخار استفاده میشود.
آب بندی پلیمتریک:مدل های سری SHPوDHP بین دیسک وسیت قرارمیگیرند طرح شیر به گونه ای است بار فنر روی دیسک و سیت اعمال میشود ونقش لایه PTFEصرفا باعث افزایش کیفیت میگردد.درموارد نادری که این لایه آسیب می بیند شیر با آب بندی METAL-MATALبه کار خود ادامه میدهد.
-تک فنره SINGLE SPRINGودوفنره DUAL SPRING
در این شیر ها امکان تنظیم ظرفیت تخلیه در نظر گرفته شده است.این کار توسط مهره ای انجام میشود که روی سیت قرار داردتنظیم شیر اطمینان در کارخانه انجام میشود.دراکثر موارد نیازی به تنظیم بیشتر نیست اما در صورت نیاز این کار با برداشتن پیچ قفل کننده مهره تنظیم انجام پذیر است.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید